Garancija putovanja

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima depozit u visini od 2.000 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini 250.000. Eura, kojom se za slučaj

 1. insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju:
  •  troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu,
  •  potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao,
  • 3. potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja,
  •  potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga, obuhvaćenih programom putovanja i za slučaj:

   

 2. naknade štete, obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja:
  •  za potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, i
  •  za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga, obuhvaćenih programom putovanja.

   

Period pokrića garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja, pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka putnika na ugovoreno odredište. Prema Zakonu o turizmu organizator ima Garanciju putovanja po Polisi osiguranja broj 470000057636 od 27.09.2023. godine Akcionarskog društva za osiguranje TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD (Novi Beograd) koja važi od 01.10.2023. godine do 01.10.2024. godine.

Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja pisanim putem ili telegramom na „TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD” ul. Milutina Milankovića 7a, Novi Beograd na tel +381 11 33 05 100 ili na e mail office@triglav.rs. Potrebno je da putnik navede broj ugovora i mesto putovanja, imena putnika, adresu ili broj telefona preko kojih ih osiguravač može kontaktirati kao i sve podatke i dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka, obima i visine štete. Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti i posebni i uslovi TRIGLAV OSIGURANJA, potvrda o garanciji putovanja pod rednim brojem ugovora o putovanju, i da iste u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa drugim vidovima osiguranja koje ovaj osiguravač nudi, i to putnim osiguranjem u drugačijem obimu, osiguranja od otkaza ili prekida turističkog putovanja, osiguranjem prtljaga u drugačijem obimu, kao i drugim vidovima osiguranja. (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnažne i izvršne sudske presude, odnosno odluke Arbitražnog suda, nadležnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima